ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 1220


ตำแหน่ง : แพทย์เวชบำบัดวิกฤต (Full-time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบโรคศิลป์)
  ลักษณะงาน : ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต

ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ (Full-time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบโรคศิลป์)
  ลักษณะงาน : ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการป้องกันโรคในเด็ก

ตำแหน่ง : วิสัญญีแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ICU)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (IPD)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) และจบหลักสูตรไตเทียม
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (กุมารเวชกรรม)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี สาขา พยาบาลศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตรวจสอบเอกสารและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในแผนกกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 6
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : นักกำหนดอาหาร

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักกำหนดอาหาร)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานโภชนาการ การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารเฉเพาะโรค / อาหารทั่วไป กำกับดูแลโภชนาการ เตรียมผลิตอาหารและจัดบริการอาหารผู้ป่วย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แผนการรักษาของแพทย์และสุขาภิบาล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่าย IT

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ (3-5 ปีขึ้นไป) ในการจัดการด้าน IT ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์
  วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงาน : ความรับผิดชอบ: - เป็นผู้นำและจัดการแผนก IT - พัฒนาและใช้กลยุทธ์ นโยบาย และขั้นตอนด้าน IT ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร - กำกับดูแลการบำรุงรักษา, ความปลอดภัย, และความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั้งหมด, รวมถึงเซิร์ฟเวอร์, เครือข่าย, ฮาร์ดแวร์, และซอฟต์แวร์ - วางแผนและดำเนินโครงการเทคโนโลยี, กำหนดขอบเขตโครงการ ลำดับเวลา, และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จและเสร็จสิ้นทันเวลา - บริหารจัดการงบประมาณของแผนก IT, ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่คุ้มค่าที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยี - ดำเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องระบบ IT และข้อมูลขององค์กรจากภัยคุกคามและการละเมิดทางไซเบอร์ - ประเมินและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทและแผนการเติบโตในอนาคต - ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดด้าน IT และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาตามความจำเป็น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ, มาตรฐาน, และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านไอที

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักรังสี

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบช่วยนักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ให้บริการตรวจทางรังสี /อัลตร้าซาวด์ ,ตรวจรับผู้รับบริการ ตรวจสอบใบคำขอ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ก่อนการตรวจทางรังสี ส่งมอบผลการตรวจทางรังสีครบถ้วน ถูกต้อง

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยการจัดระบบและบันทึกการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/หัตถการ และประมวลผลกลุ่มผู้รับบริการจำแนกตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ทางโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านความงาม (Consultant)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ ทำงานด้านคลินิก ความงาม อย่างน้อย 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : 18,000-20,0000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายรวม) ยอดขายรายเดือน 0-2 ล้าน ได้ตามเงินเดือนปกติ, 2 ล้านขึ้นไป -2.7 ล้าน1% ของ ยอดขาย บวกเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท, 2.7 ล้านขึ้น -3.7 ล้าน1.25% บวกเพิ่มสูงสุด 12,500 บาท วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 9:00 น ถึง 19:00 น.(พนักงานประจำ) ขอบเขตงาน ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัย ด้านผิวพรรณ สิวฝ้า กระ ศัลยกรรมตกแต่ง ปรับรูปหน้า และรายละเอียดหัตถการ แพทย์ทางความงาม ตอบเพจช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ บริหารตาราง จัดการเวลาผู้รับบริการและเวลานัดตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาลูกค้าใหม่และดึงยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม หา Product ใหม่ ตอบโจทย์ผู้รับบริการ กิจกรรมออกบูธ วางแผนงาน 1 ครั้ง/1 เดือน หาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ตอบเพจลูกค้าการขายออนไลน์ ทาง Facebook และ LINE OA ประชาสัมพันธ์งานขายใหม่

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบงานจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานประสานงาน ติดตามงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบงานเอกสารและธุรการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย พร้อมทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาของแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเอกสาร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล สนับสนุนการติดตามผลลัพธ์และกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน ตามมาตรฐานบริษัท และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการควบคุม กำกับ ติดตาม ความเสี่ยง และตรวจสอบการทำงาน และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และนโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ (Statistics)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์)
  ลักษณะงาน : จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติตัวเลข ทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกกลยุทธ์องค์กร ในด้านการดูแลรักษาพยาบาล การให้บริการของโรงพยาบาล ตัวชี้วัดคุณภาพระดับโรงพยาบาล และงานสถิติอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ลงทะเบียนผู้ป่วย จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้นักกายภาพบำบัดใช้รักษาผู้ป่วยได้ทันที คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติในระหว่างเข้ารับการรักษาทางกายภาพ

ตำแหน่ง : พนักงานคลังพัสดุ

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส.
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำใบรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดเก็บรักษาพัสดุและเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าแผนกคลังพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายพร้อมทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารโรเนียวของแต่แผนกต่างและดูแลรับผิดชอบจัดเก็บพัสดุตรงตามประเภท จัดเรียงให้เป็นระเบียบตามหลัก First in – First out , ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าไม่ให้ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ , จัดทำชุดกิ๊ฟเซ็ท ( ผู้ป่วยใน ) รายงานผลการปฏิบัติงานและกำกับติดตามความเสี่ยง ตามสายงานบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ร่วมจัดทำระบบแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยรายใหม่ ,ระบบผู้ป่วยรายเก่า ,ระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน , ระบบควบคุมการยืม-คืนแฟ้มประวัติผู้ป่วย ,ระบบล้มแฟ้มเวชระเบียน และระบบการบริการเอกสารทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในแผนกเวชระเบียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบTV ระบบเสียงตามสาย ระบบอัคคีภัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทางโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารทั่วไป 2 สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการพร้อมทั้งสามารถรายงานต่อหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง : พนักงานเภสัชกรรม - จ่ายยา

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : บันทึก รายการยาและเวชภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลาก วิธีการใช้จัดยา และเตรียมยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร ควบคุมการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน บริหารระบบ stock ยาและเวชภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร เบิกยาและเวชภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลา เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ พร้อมใช้งานไม่มียาหรือเวชภัณฑ์หมดอายุในพื้นที่รายงานปัญหาในการปฏิบัติงานแก่เภสัชกร บริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ดูแลสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบความพร้อมตาม check list ก่อนเริ่มปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : Supervisor (แม่บ้าน)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ตรวจเช็คคุณภาพงานทำความสะอาด ควบคุมดูแลงานทำความสะอาดตามแผนงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและนอกอาคาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการสอดคล้องต่อนโยบายและเป้าหมายองค์กร

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : 1 (รายวัน)
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการภายในแผนก รับส่งเอกสาร สิ่งส่งตรวจ ยาและเวชภัณฑ์ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ ในผู้ป่วยอายุรกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจที่เกินความคาดหวังรวมทั้งสามารถ feedback ข้อมูล หรือ รายงานต่อหัวหน้าเวรและผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องครบถ้วน