ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 3102


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรเครื่องมือแพทย์)
  ลักษณะงาน : วางแผนคัดเลือก จัดหา เครื่องมือแพทย์ จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ กำหนดการบำรุงรักษา สอบเทียบ กำกับติดตามงานประจำปี บริการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเตือน Recall และ Hazard Alert จาก Emergency Care Research Institute (ECRI) ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง Clean Room ควบคุมดูแล Medical Gas ประเมินความเพียงพอ พร้อมใช้ ของเครื่องมือแพทย์จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ประจำปี ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์ เก็บข้อมูล ประวัติ บันทึกผล ตามกลยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 5 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร ควบคุมดูแลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  ลักษณะงาน : เพื่อปฏิบัติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ เสนอแนะ และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้านชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ คัดแยกชุดเครื่องมือที่ส่งคืนหลังใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาด จัดชุด ห่อบรรจุเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ติดป้ายชี้บ่ง ดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตรวจสอบและแจกจ่าย บันทึกรายงานตามระเบียบปฏิบัติ บำรุงรักษา จำทำข้อมูลและสถิติผลงาน บันทึกรายงาน

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนงานด้านการบริการ รับทราบการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เยี่ยมลูกค้าที่นอนโรงพยาบาลแทนตัวแทนบริษัทประกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการตลาด)
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล จัดทำป้ายชื่อแพทย์ ป้ายทำเนียบบุคลากร บัตรพนักงาน ออกแบบแผ่นพับให้ความรู้ต่างๆ และสามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ โปรแกรม PSD

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด (Graphic Design)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ร่วมออกแบบสื่อโฆษณา และงานออกแบบอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ สามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างคล่องแคล่ว