รู้จัก "สิริเวช"

ประวัติโรงพยาบาล


บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสิริเวช" คณะผู้เริ่มก่อตั้งประกอบด้วยคณะแพทย์และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2537 โรงพยาบาลสิริเวช เป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี ตั้งอยู่พื้นที่ 15 ไร่ ตัวอาคารคอนกรีต 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,993 ตารางเมตร อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น พร้อมพื้นที่จอดรถ และทางลำเลียงผู้ป่วยสู่จุดบริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ 90 เตียง บริการหลักประกอบด้วย บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการตรวจสุขภาพ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการหอผู้ป่วยใน บริการหอผู้ป่วยหนัก บริการห้องผ่าตัด บริการห้องคลอดและทารกแรกเกิด บริการกายภาพบำบัด บริการทันตกรรมและบริการสนับสนุนอื่นๆ คณะแพทย์มีความชำนาญด้านเวชกรรมทั่วไป และเวชกรรมเฉพาะทางหลากสาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม Nutrition อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด จักษุวิทยา โสต คอ นาสิก จิตเวชศาสตร์ และทันตกรรม บุคลากรทุกระดับ ให้การดูแลผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ในทุกกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วยเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงพอให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์


ชาวจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมั่นและไว้วางใจการดูแลสุขภาพ

พันธกิจ


มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่านิยม


S : Service Mind (การมีจิตใจในการให้บริการ)

I : Integrative (บูรณาการ)

R : Risk Management (บริหารจัดการความเสี่ยง)

V : Volition (ตั้งใจทำงาน)

E : Empowerment (การเสริมพลัง)

J : Joyful Workplace (มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1


พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs : Non-Communicable Diseases)(โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคไขมันในเลือดสูง,โรคหลอดเลือดในสมอง,โรคหัวใจ),ตา,ล้างไต,สูตินรีเวช,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมมิติสุขภาพ แบบองค์รวมที่มีมาตรฐานด้วยจิตบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2


พัฒนาการตลาดเชิงรุกและแบรนด์สิริเวชในจันทบุรี พื้นที่ใกล้เคียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3


พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้ได้มาตรฐาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย, งานจ่ายกลาง, งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, เครื่องมือแพทย์, อาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4


พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบบริหาร บริการ วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5


พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร